Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση.
Είναι ένα πρόγραμμα Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων,
το οποίο πραγματοποιείται με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΣΗ

Προωθεί την ανάπτυξη των ικανοτήτων για επιχειρηματολογία και διαπραγμάτευση μέσω της λειτουργίας των ομάδων

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Οργανωμένη εμπειρία μάθησης η οποία δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα μιας ενοποιημένης γνώσης που συνδέεται με ένα συγκεκριμένο θέμα

ΜΕΘΟΔΟΣ
PROJECT

Διερευνήσεις θεμάτων που αναδύονται από τα ίδια τα παιδιά

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΣΗ

Στηρίζεται στο παιδοκεντρικό μοντέλο μάθησης δίνοντας ευκαιρίες στο παιδί να αναπτύξει διάφορες δεξιότητες

Ατομικός φάκελος μαθητή (portfolio)

Η αξιολόγηση αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στάδια κάθε οργανωμένης διαδικασίας και είναι διαρκής.
Γι' αυτό λοιπόν, ο ατομικός φάκελος μαθητή είναι ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια της εκπαιδευτικού,
αφού πρόκειται για συστηματική συλλογή εργασιών του παιδιού.
Μέσω αυτού μπορούμε να συγκεντρώσουμε και να αναλύσουμε χρήσιμες πληροφορίες
οι οποίες μας επιτρέπουν να πάρουμε αποφάσεις που αφορούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.